Eski-tüzük

MAHALLİ İDARELER İŞVERENLERİ SENDİKASI

 ANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

 GENEL HÜKÜMLER

            MADDE 1- SENDİKANIN ADI MERKEZİ VE ADRESİ:

           

            Sendikanın adı: Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası olup, kısaltılmış adı (MİS)dir. Genel işler işkolunda ve Türkiye çapında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş işveren sendikasıdır.

 

Sendikanın Merkezi, Ankara’dadır.

Adresi: Cinnah Caddesi No: 74 / 7 Çankaya / ANKARA

 

Sendikanın merkezinin başka bir ile nakli, Genel kurul kararı ve Tüzük değişikliği ile olur. Merkezin Ankara şehir hudutları içinde başka bir adrese nakli Ana Tüzük’te değişiklik yapılmasını gerektirmez.

 

            MADDE 2- AMACI:

 

Sendikanın amacı: Üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerinin işyerlerine iş ve çalışma şartlarını memleket ekonomisine, mevzuata ve üyelerin menfaatlerine uygun olarak verimliliği artıracak şekilde düzenleyici tedbirler alınmasını ve geliştirilmesini sağlamak, üyeleri adına toplu iş sözleşmesi akdetmek, ana hatları ile mevzuat yönünden tatbikat beraberliğini sağlamak, işverenlerle işçiler ve işçi teşekkülleri arasında iyi münasebetler ve karşılıklı işbirliği kurulmasını teşvik ; devamını temin ve üyelerini Mevzuat Dairesinde temsil etmektir.

 

            MADDE 3- FAALİYET KONULARI:

 

Sendika, amacını gerçekleştirmek için özellikle aşağıda belirtilen hususlarda faaliyet ve çalışmalarda bulunur.

 

a) İşkolları Tüzüğünde belirtilen 28 numaralı işkolunda, bu işkolunun gerektirdiği maddi ve manevi himayeyi temin etmek için bu işkolunu temsilen resmi makamlarla, hakiki ve hükmi şahıslarla gereken her türlü temasları yapar ve sözü edilen işkolunda faaliyet gösteren üyelerinin hak ve menfaatlerini korur.

 

b) Üyeleri adına Toplu İş Sözleşmesi yapar ve toplu iş uyuşmazlıklarının doğmasını önlemek gayesiyle üyelerine tavsiyelerde bulunur ve aracılık eder.

 

c) Mevzuat Hükümleri Dairesinde, gayesi ile ilgili Milli ve Milletlerarası teşekküllere üye, Sosyal Sigortalar ile İş ve İşçi Bulma Kurumları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kuruluşu hakkındaki kanunlar hükümlerine göre toplanan kurallara, Milli ve Milletlerarası teşekküllere temsilci gönderir.

d) Üyelerine her türlü adli, hukuki müzaherette bulunur.

 

e) Mevzuattan, örf ve adetten, toplu iş sözleşmesinden ve üyelerin müşterek menfaatlerinden doğan uyuşmazlıklarda Sendikalar Kanunu hükümleri dahilinde üyelerini temsil eder ve açılmış ve açılacak olan davalarda hasım olur veya dava açar.

 

f) Kanuna göre cevaz verilen hallerde Lokavt ilan eder ve benzeri yetkilileri kullanır, kanuna aykırı olarak yapılan görevlerde idari ve adli mercilere müracaat eder ve üyelerinin haklarını korur.

 

g) Sendikalar Kanunu çerçevesinde sendika mensuplarına ve üyesi belediye  personelinin yararlanması için kooperatifler kurulmasına yardımcı olur.

 

h) Sendika mensuplarının ve üyesi belediye işverenleri personelinin mesleki bilgilerini artıracak milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisler kurar, boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkanlar sağlar.

 

İ) İş uyuşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, hakemle uzlaştırma kurumlarına, iş mahkemelerine, ve sair kazai kurullara kanun hükümlerine göre mütalaa bildirir, onlardan talepte bulunur ve bu kurullarda üyelerini temsil eder.

j) İş hukuku ve sosyal sigortalar gibi kanunlara ait sosyal mevzuatın hazırlanması ve tatbikatı ile yakından ilgilenir ve kanaat ve fikirlerini ilgili merci ve makamlara duyurur, taslaklar hazırlar.

 

k) Çalışanların sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını ıslah ve sağlıklarının daha iyi korunması çarelerini araştırır ve bu yolda üyelerine tavsiyelerde bulunur, üyelerinin personeli için sağlık tesisleri açar.

 

l) Amacı ile ilgili mevzuatla sınırlı olmak şartı ile basılı bülten, gazete, mecmua, kitap gibi periyodik olan veya olmayan her türlü yayınlar ve sair her türlü ve görevleri yapar.

 

m) Amacı ile ilgili mevzuatla ilgili ve ihtiyacıyla sınırlı olmak şartı ile her türlü taşınır veya taşınmaz mallar iktisap eder ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur.

 

n) Üyelerin iş hukukundan ve bu tüzükten doğan münasebetleri üzerinde koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.

 

o) Nakit mevcudunun % 40’ından fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapar, amacı ile ilgili sair türlü teşebbüs ve faaliyette bulunur.

 

MADDE 4- ÜYE OLMAK:

 

Türkiye’nin herhangi bir yerinde faaliyette bulunan “belediyeler” ile bunların “bağlı kuruluşları” iştirakleri ve “işletmeleri” sendikaya üye olabilirler.

 

Üyelik örneğine uygun 3 nüsha üye kayıt fişinin doldurulup imzalanarak sendikaya verilmesi ve yönetim kurulunun kabulü ile kazanılır.

 

Müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde reddedilmeyen üyelik müracaatı kabul edilmiş sayılır.

 

Üyelik, kabule dair yönetim kurulunun karar tarihinden veya müracaatın 30’uncu gününden itibaren geçerlidir.

 

Üyeler sendika ana tüzüğü ile buna dayanılarak çıkmış veya çıkacak yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

 

Üye kayıt fişinin birer örneği sendikaca 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işverenin işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir.

 

MADDE 5- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

 

Üyenin sendikadan çıkarılma kararı disiplin kurulunun yaptığı inceleme sonucu düzenleyeceği soruşturma ve görüş raporu üzerine, yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca verilir. Çıkarma kararı çıkarılan üye ile iş yerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazı ile tebliğ edilir. Çıkarma kararına karşı üye veya işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir.

 

Üyelik çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. Üyelikten çıkarılma aşağıda yazılı sebeplerden birine dayanılarak yapılabilir;

 

a)     Milli ve Mesleki menfaatlere sendika amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

 

b) Sendika’nın genel yararlarının zedelenmesine yol açacak birlik ve beraberliği bozacak davranışlarda bulunmak,

 

c) Bu ana tüzük ve buna dayanılarak çıkmış veya çıkacak Yönetmelik Hükümlerine ve Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararına uymamak,

 

d) Sendikaya karşı olan mali yükümlülüklerini Yönetim Kurulunca kabul edilen bir sebep olmadan 3 aydan fazla bir süre içinde yerine getirmemek ve yapılan yazılı ihtara rağmen ödememek,

 

e) Sendikanın izni dışında İşçi Sendikaları ile toplu görüşme yapmak, toplu iş sözleşmesi imzalamak, toplu sözleşmelerin tadili anlamını taşıyan protokol veya anlaşma yapmak,

 

Müracaatları halinde sendikadan (d) bendine göre çıkarılanların borcunu defaten ödemek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile diğer bentlere göre çıkarılanların ise Genel Kurul kararı ile, tekrar üyelik kayıtları yapılabilir. Ancak sendikadan çıkarılan üyenin yeni üyelik talebinin yetkili kurulca görüşülebilmesi için çıkarılma nedeninin ortadan kalktığına kesin kanaat getirilmesi gerekir.

 

Çıkarılma talebi ile Genel Kurul’a sevkedilen üye karar kesinleşinceye kadar, sendika faaliyetlerinden yararlandırılmaz.

 

MADDE 6- ÜYELİKTEN AYRILMA:

 

Her üye Belediye, Sendikaya yazılı olarak bildirmek ve o ana kadar olan mükellefiyetlerini yerine getirmek şartıyla Sendikadan ayrılabilir. Ayrılma Sendikalar Kanunu hükümlerine göre olur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

SENDİKANIN ORGANLARI VE GÖREVLERİ

 

MADDE 7- SENDİKANIN ORGANLARI:

 

Sendikanın Organları:

 

1)     Genel Kurul,

2)     Yönetim Kurulu,

3)     Denetleme Kurulu,

4)     Disiplin Kurulu,

5)     Yüksek Danışma Kurulundan teşekkül eder.

 

Yukarıda belirtilen organlarda görev alan yöneticilerde aşağıdaki nitelikler aranır.

 

Türk vatandaşı olmak, medeni hakları kullanmaya ehil ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak; Türkçe okur yazar olmak, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından biri ile veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak; Türk Ceza Kanununun 2. Kitabının” 1. Babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesine aleni olarak tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 312. Maddesinin 2. Fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek, kin veya düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 536. Maddesinin 1., 2. ve 3. Fıkralarında yazılı eylemlerle aynı kanunun 537. Maddesinin 1., 2., 3., 4. ve 5. Fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak şarttır.

            GENEL KURUL

 

MADDE 8- GENEL KURUL OLUŞMASI:

 

a)     Genel Kurul, sendikaya kayıtlı üyelerden teşekkül eder.

b)    Genel kurul toplantılarında üyeleri belediye başkanları temsil eder.Aksi halde üyeleri temsil edecek temsilcinin üye belediye veya kurumunun yetki verdiği kişi temsil eder.

 

c) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.

 

d) Sendika, sendika şubesi yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bu sıfatla kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar.

 

 

MADDE 9- GENEL KURULA DAVET TOPLANTI ZAMANI:

 

a)     Olağan Genel Kurul ve Toplantısı;

 

Yönetim Kurulunun daveti üzerine, Sendika Genel Kurulu olağan olarak üç yılda bir en geç Kasım ayı içinde toplanır. Genel Kurul toplantıları Sendika Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

 

b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı;

 

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır. Genel Kurula çağrı Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yukarıda, yazılı çağrı yetkisini haiz olanların talep ettiği hususlar yer alır.

 

Olağanüstü Genel Kurulda gündem dışı konular görüşülmez ve gündem değiştirilemez.

 

MADDE 10- DAVETİN ŞEKLİ:

 

a) Toplantıya çağıran; Genel Kurul Toplantısının tarihini, yerini ve gündemini 15 gün evvel üyelere ve varsa şubelerine yazı ile bildirir.

 

b) Toplantının yer, gün ve saati ile toplantı gündemi en az 15 gün önce mahalli günlük bir gazete ile ilan olunur.

 

c)     Keyfiyet ayrıca mahalli mülki amire bildirilir.

 

d) Genel Kurul toplantısında müzakere mevzuu olacak Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları ile iki genel kurul arasındaki döneme ait hesap neticeleri ve gelecek dönem için bütçe teklifi gündem ile birlikte üyelere gönderilir.

 

MADDE 11- TOPLANTI NİSABI:

 

1) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve sendikanın feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır,

2) Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Bu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.

3) Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı en az 7 gün, en çok 15 gün sonra tekrar toplantıya çağrılır.

4) Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 12- GÜNDEM:

 

Olağan Genel Kurul’un gündemi en az aşağıdaki konuları kapsar;

 

1)     Başkanlık Divanı’nın seçimi,

2)     Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Raporlarının okunması,

3)     Raporlar üzerinde müzakerelerin açılması,

4)     Bilanço ve Faaliyet Raporunun tetkik ve tasdiki,

5)     Yeni dönem Bütçesinin tasdiki,

6)     Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbrası,

7)     Yönetim  ve Denetleme Kurulu Başkanı ve Üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların tespiti,

8)     Sendika hizmetleri için daimi veya geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanının tespiti,

9)     Teklif ve temenniler,

10) Seçimler;  (gizli oy, açık tasnif usulüne göre yapılır.)

a)     Yönetim Kurulu,

b)    Denetleme Kurulu,

c)     Disiplin Kurulu.

üyelerinin seçimi.

 

MADDE 13- BAŞKANLIK DİVANI:

 

Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmak üzere açık oyla ve mevcudun çoğunluğu ile Genel Kurulca 1 başkan, 2 katip seçilir.

 

GENEL KURULUN

 

MADDE 14- GÖREV VE YETKİLERİ:

 

1) Genel Kurul, sendikanın en yüksek karar mercii olup kanunlar ve bu tüzük ile kendisine verilen yetkileri kullanır.

 

2) Genel Kurul toplantısında evvelce gündemde belirtilmiş bulunan hususlar görüşülür ve karara bağlanır. Gündemde olmayan hususlar Genel Kurulda görüşülmez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda bir tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

 

3) Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Sendika hesaplarını tetkik etmek, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşü karara bağlamak ve bu organları ibra eylemek,

 

b) Sendikanın her dönem sonu itibariyle tanzim edilecek bütçesini görüşüp karara bağlamak, Yönetim ve Denetleme Kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücretler her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanını tespit etmek,

 

c) Üyeleri için grev ve lokavt yardım fonu tesis etmek, iştirak payının miktarını, bunun kullanılma şartlarını tespit ve ödenmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 

d) Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurula arz olunan sair hususları görüşüp karara bağlamak,

 

e) Gerektiğinde gündem maddeleri ile ilgili komisyonlar kurmak ve bu komisyonların üyelerini seçmek,

 

f) Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının üyelerini seçmek,

 

g) Sendikanın gaye ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna umumi direktif vermek,

 

h) Ana tüzükte değişiklik yapmak,

 

İ) Sendikanın feshi ve tasfiyesi hakkında karar vermek, bir tasfiye komisyonu seçmek,

 

J) Mevzuatta ve Ana Tüzükte Genel Kurulca yapılmasına izin verilen diğer işleri yerine getirmek ve başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,

 

k) Gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması, bunlar için bankalar, kurumlar, şirketler veya bilumum üçüncü şahıslar nezdinde borçlanılması ve borçlanma için malların ipotek verilmesi hususunda Yönetim kuruluna yetki vermek,

 

 

l) Konfederasyonlara, Uluslararası Kuruluşlara üye olma ve üyelikten çekilme konularında karar vermek.

 

m) Şube açmaya yönetim kuruluna yetki vermek  birleştirmeye veya kapatmaya karar vermek.

 

n) Tabi afete tabi kalan bölgelere ve belediyelere yardım etmek veya yardım toplamak hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek.

 

MADDE 15- KARAR NİSABI:

 

1) Genel kurulda kararlar, açık oyla ve toplantıya katılan üye veya temsilci sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Karar nisabı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve sendikanın feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Her üye veya delegenin bir oy hakkı vardır,

 

2) Genel kurul kararları ve görüşme tutanakları Başkanlık Divanınca kanuna uygun bir şekilde tutulur ve imzalanarak saklanmak üzere Yönetim Kuruluna verilir.

 

3. BÖLÜM

 

YÖNETİM KURULU

 

            MADDE 16- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

 

1)     Yönetim Kurulu, Genel Kurulca 3 yıl için seçilecek 9 üyeden oluşur,

 

2) Sendika üyelerinin gösterecekleri adaylardan Yönetim Kurulu üye sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek üye Genel Kurulca gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre seçilir. Asil üyeliğin boşalması halinde en çok oy alan yedek üye Yönetim Kurulunda görev alır ve yerini aldığı asil üyenin süresini tamamlar.

 

3) Sendikayı 3. Şahıslar nezdinde  ilzam ve temsil yetkisi Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu sendikayı temsil ve ilzam edecek kimseleri tayin ve tespite yetkilidir.

 

4) Yönetim Kurulu ilk oturumda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir ikinci başkan seçer. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda sendikanın başkanıdır.

 

5) Belediyelerdeki görevi sona eren Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin Yönetim Kurulu üyelikleri ve temsil yetkilileri kendiliğinden sona erer.

 

MADDE 17- TOPLANTI ZAMANI:

 

1) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir defa toplanır, Başkan ihtiyaç duyduğu her zaman yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

 

2) Yönetim Kurulu müteakip toplantısının yerini, tarihini ve saatini de tespit edebilir. Bu şekilde tespit olunan toplantıya üyeler kendiliğinden gelir.

 

3) Yönetim Kurulunca kabule şayan bir mazeret olmaksızın üst üste 3 mutad toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi müstafi sayılır ve onun yerine yedeği asil üye olarak çağrılır.

 

4) Üyelerden birinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu, Başkan veya Genel Sekreter tarafından olağanüstü toplantıya davet edilir.

 

MADDE 18- TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

 

1) Yönetim Kurulu, Sendika Başkanının veya mazereti halinde 2. Başkan’ın Başkanlığında, en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verilir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

 

2) Yönetim Kurulunda alınan kararlar, karar defterine Genel Sekreter tarafından yazılır ve üyelerce imzalanır. Karar aleyhine oy kullanan üye muhalefetini belirterek imzalar.

 

MADDE 19- GÖREV VE YETKİLERİ:

 

a) Çalışma programını tespit ve tanzim etmek ve bütçeyi hazırlamak ve bunları Genel Kurul’a sunmak,

 

b) Genel Sekreterin çalışma raporunu görüşmek ve karara bağlamak,

 

c) Genel Sekretere direktif vermek ve kanunen tutulması gereken defterlerle sair defterlerin tutulmasını sağlamak,

 

d) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar vermek,

 

e) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak ve gerektiğinde bütçe gelir fazlasını yeniden sarf

etmek,

 

f) Genel Kurulca kabul edilen tahsisata ve Sendika ihtiyaçlarına göre personel kadrosu tespit ve bu kadroya personel istihdam ederek, bunların ücret ve yolluklarını tayin ve tespit etmek,

 

g) Sendika personelini, Genel Sekreterin inhası üzerine tayin etmek,

 

h) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul gündemini hazırlamak,

 

i) Ana Tüzüğün diğer maddelerinde ve Genel Hükümlerle Sendikalar Kanunu tarafından verilen yetkileri kullanmak,

 

j) Toplu iş sözleşmesi yapmak ve gereken hallerde lokavta karar vererek uygulanmasını sağlamak, Sendika adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılacakları seçmek ve toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki vermek,

 

k)Talepleri halinde üyeleri adına toplu iş sözleşmesi çağrısında bulunmak,

l) Ana tüzüğün uygulama suretini gösterir 19 yönetmelik ile işin yürütülmesine ve özlük haklarına ilişkin sair yönetmelikleri hazırlamak,

 

m) Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,

 

n) Her türlü menkul alımına ve satımına karar vermek,

 

o) Gerekli gördüğü hallerde ve yerlerde temsilcilikler açmak ve kapamak,

 

     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

DENETLEME KURULU

 

            MADDE 20- DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU:

 

a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından, üyelerin gösterecekleri adaylar arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyeler ilk toplantıda aralarından bir Başkan ve bir Raportör seçer, üyelerin görev süresi 3 yıldır.

 

b) Denetleme Kuruluna seçilecek üyelerin kanuni şartları haiz olmalarından başka sendika üyesi belediyelerin birinde görevli bulunmaları gerekir.

 

Sendika üyesi belediyelerdeki görevi sona eren Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin Denetleme Kurulu Başkan ve üyelikleri de kendiliğinden sona erer. Asil üyeliğin boşalması halinde en çok oy alan yedek üye Denetleme Kurulunda görev alır ve yerini aldığı asil üyenin süresini tamamlar.

 

MADDE 21- GÖREV VE YETKİLERİ:

 

a) Sendikanın defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını tetkik eder, gerektiğinde Genel Sekreterden ve Yönetim Kurulundan izahat talep eder,

 

b) Üç yıllık idari ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlar ve Genel Kurula sunar,

 

c) Genel Kurulun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapar, neticesini raporla bildirir,

 

d) Genel Kurulun vereceği karar üzerine Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel Sekreter

aleyhine dava açar,

 

e) Gerekli gördüğü çok önemli hallerde Yönetim Kurulundan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını talep eder,

 

f) Yılda en az üç defa olmak üzere denetlemede bulunur.

 

     BEŞİNCİ BÖLÜM

 

DİSİPLİN KURULU

 

            MADDE 22- DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU:

 

a) Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından, üyelerin gösterecekleri adaylar arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyeler ilk toplantılarında aralarından bir Başkan, bir Raportör üye seçerler, üyelerin görev süresi dört yıldır.

 

b) Disiplin Kuruluna seçilecek üyelerin kanuni şartları haiz olmalarından başka, Sendika üyesi belediyelerden birinde görevli bulunmaları gerekir.

 

Sendika üyesi Belediyelerdeki görevi sona eren Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin, Disiplin Kurulu Başkanlığı ve üyelikleri de kendiliğinden sona erer. Asıl üyeliğin boşalması halinde, en çok oy alan Yedek üye Disiplin Kurulunda görev alır ve yerini aldığı asil üyenin süresini tamamlar.

 

MADDE 23- TOPLANTI ZAMANI VE GÖRÜŞME USULÜ:

 

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun havale edeceği işleri görüşmek üzere toplanır. Kurulun görüşmeleri gizlidir. Yapılacak çağrıyı takip eden hafta içinde Disiplin Kurulu, tayin edeceği süre içinde ilgili üyenin yazılı savunmasını aldıktan sonra, meseleyi rüyetle en geç havale tarihinden itibaren bir ay içerisinde karara bağlar.

 

İlgili üye, verilen süre içerisinde yazılı savunmasını vermediği taktirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır.

 

Disiplin Kurulunun toplantı ve karar verme esasları Yönetim Kurulunun esasları gibidir.

 

MADDE 24- GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Üyelerin sendika gayelerine uygun hareket edip etmediklerini tetkik eder. İhlal edenler hakkında ihtar veya tevbih cezası verir veya üyelikten çıkarma istemi ile Genel Kurula Yönetim Kurulunun aracılığı ile teklifte bulunur.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

 

MADDE 25- YÜKSEK İSTİŞARE KURULUNUN OLUŞUMU:

 

Yüksek İstişare Kurulu Büyük Şehir Belediye Başkanları ile üyelerden en çok işçi çalıştıran ilk otuz belediyenin Başkanından ve Sendika Yönetim Kurulu Başkanından oluşur.

 

Yüksek İstişare Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder.

 

İlk otuz Belediye Başkanını Yönetim Kurulu birinci toplantısında tespit eder. Yüksek Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır.

 

Yüksek İstişare Kurulu üyesinin, Kuruldan kendi isteği ile ayrılması, ilgili bulunduğu Sendika üyesinin sendika ile ilişkisinin kalmaması veya kendisinin sendika üyesi ile ilişkisinin kesilmesi durumlarında üyelik kendiliğinden sona erer.

 

Dönem içinde boşalan üyelikler için Yönetim Kurulunca yeniden seçim yapılır.

 

 

MADDE 26- TOPLANTI ZAMANI:

 

Yüksek İstişare Kurulu, yılda en az bir defa olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı veya kurul üyelerinden beşinin yazılı talebi üzerine toplanır.

 

Toplantının yeri, gündemi en geç bir hafta önce üyelere duyurulur.

 

MADDE 27- YÜKSEK İSTİŞARE KURULUNUN GÖREVLERİ:

 

Yüksek İstişare Kurulu Sendikanın en yüksek danışma organıdır.

 

Kurulun kararları istişari nitelikte olup görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Sendikanın genel gidişini ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,

 

b) Sendikanın amaçlarına en uygun biçimde ulaşabilmesi için hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,

 

c) Sendika çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkisi bakımından değerlendirmek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

                                               GENEL SEKRETERLİK

 

            MADDE 28- KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Genel Sekreter ve Yardımcıları, Yönetim Kurulunca kendi üyeleri dışından tayin edilir. Genel Sekreter oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Genel Sekreterlik; Genel Sekreterin yönetiminde en çok 3 Genel Sekreter Yardımcısı ile bağlı birimlerden oluşur.

 

Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Sendika amaç ve faaliyet konuları içinde yer alan hukuki münasebetlerin düzenlenmesine, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesine ve genellikle Hukuk Kurallarının tam olarak uygulanması hususunda gereken her türlü yardım ve hizmeti yapmak,

 

b) Sendika bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları idare etmek, ilgili haber, yayın ve istatistiklerin toplanıp derlenmesini sağlamak,

 

c) Muamelat ve muhaberatın muntazam işlemesini temin etmek,

 

d)    Sendika hesap ve defterlerinin usulüne uygun şekilde tutulmasını sağlamak,

 

e)     Sendika organlarının kararlarını yürütmek,

 

f)     Genel Sekreterlik teşkilatının faaliyetlerini takip etmek ve gözetim altında bulundurmak,

 

g) Görüşülmesi gereken konuları tespit ile bu hususla ilgili gündemi hazırlamak, Yönetim Kurulu Başkanlığına sunmak,

 

h) Yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere Başkanlığa teklifte bulunmak,

 

i) Bu tüzüğün 3. Madde “d” fıkrasında belirtilen görevleri sevk ve idare etmek

 

I) Her ay tanzim edilecek aylık mizanı, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında bildirmek,

 

j) Çalışma raporu hazırlamak,

 

k) Üye Kayıt muamelelerini yapmak,

 

l) Aidatların, ve sair gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve sendikaya yeni gelir kaynakları aramak,

 

m) Bu ana tüzüğün diğer hükümleri ile verilmiş bulunan sair yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak,

 

n) Genel Kurul tarafından alınan kararları en geç 15 gün içinde üyelere taahhütlü mektupla bildirmek,

 

o) Kanunların ve Sendika işlerinin acil olarak gerektirdiği hallerde bir ay geçmemek üzere geçici görevler için özel şartlarla personel istihdam etmek,

 

p) Genel Sekreterin yokluğunda kendisine, belirleyeceği yardımcısı vekalet eder.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

MALİ HÜKÜMLER

 

            MADDE 29- SENDİKANIN GELİRLERİ:

 

Sendikanın gelirleri;

 

a)     Üyelerinden alacakları üyelik aidatı,

 

b) Sendikalar Kanununa göre yapabileceği faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

 

c) Sendikalar Kanununda belirtilen bağış yasaklarının dışında kalan bağışlar,

 

d)    Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar,

 

e) Mevzuat çerçevesinde yapılan yatırımlardan sağlanacak gelirlerden ibarettir.

 

MADDE 30- ÜYELİK AİDATI:

 

Üyelik Aidatı;

a) İşveren sendikasına işverenin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, işverenin işyerinde işçilere ödediği bir günlük çıplak asgari ücretleri toplamının altıda  biri (1/6) olarak hesaplanır.

 

b) Aidatlar altı ayı kapsayacak şekilde Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte alınır

 

c) Sonradan üye olan belediyeler ise üyeliklerinin kabulünü takip eden 30 gün içinde ödeme yaparlar. Üye oldukları tarihten itibaren yılsonuna kadar olan süre ile orantılı olarak hesaplanır.

 

d) Üyelikten ayrılanların aidatları ayrıldıkları ay itibari ile orantılı olarak alınır.

 

MADDE 31- TAHSİLAT:

 

Her çeşit tahsilatı Sendika mührü ve tahsil edenin imzasına havi seri numaralı koçanlı makbuz ile ,bankalar vasıtası ile , üyelerin İller Bankasındaki veya muadil kurum veya kuruluşlardaki paylarından kestirilmek sureti ile yapılır.Üyeler adına rakip sendikalara , arabuluculara , hakem kuruluşlarına , yargı organlarına , resmi kurum veya kuruluşlarına , uluslar arası kuruluşlara ve sair kuruluşlara yapılan ödemeler üyelere rücu edilir.

 

MADDE 32- ZAMANINDA ÖDEME YAPILMAMASI:

 

Yıllık aidatın ve Sendikaya olan sair mali taahhütlerini tespit edilen esaslar dairesinde ve zamanında ödemeyen üyeye yazılı ihbarda bulunulur. İhbara rağmen borcun ödenmemesi veya şayanı kabul bir mazeretin bildirilmemesi halinde bu tüzüğün 5. Maddesinin “b” bendi uygulanır.

 

Borcun gecikme sebebini kabul veya reddetmeye Yönetim kurulu yetkilidir.

 

MADDE 33- SARFİYAT:

 

Sendikanın sarfiyatı tasdikli bütçesi dahilinde varsa Muhasebe Yönetmeliğinde tespit edilen esaslara göre Genel Sekreter tarafından yapılır. Her nevi sarfiyat için müspit evrak şarttır.

 

MADDE 34- BANKA MEVDUATININ ÇEKİLMESİ VE GÜNLÜK KASA NAKİT MİKTARI:

 

a)  Banka mevduatı ; Sendika Başkanı veya bir yönetim kurulu üyesi ve Genel Sekreterin müşterek imzaları ile çekilir.Genel Sekreterin yokluğu halinde başkan veya bir yönetim kurulu üyesi ve Genel Sekreter Yardımcılarından birinin müşterek imzaları ile çekilir.

 

b)    Sendikanın nakdi, yönetim kurulunun uygun gördüğü bankalarda veya finans kuruluşlarında açtırılacak bir hesapta veya hesaplarda toplanır.

c)     Zorunlu giderler için Sendika kasasında aylık giderleri toplamının %50 fazlası kadar nakit bulundurabilir.

 

MADDE 35- DEMİRBAŞLARIN SATIŞ VE TERKİNİ:

 

Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem görmez. Demirbaşların kullanılamayacak derecede yıpranması, bozulması, kırılması veya onarımın ekonomik olmaması, tahsis edildiği hizmetin son bulması, başka bir hizmette kullanılma imkanının kalmaması, doğal afetler ya da gasp, hırsızlık gibi olaylar sonucu işe yaramaz hale gelmesi veya kaybolması gibi sebeplerin vukuunda görevlilerin düzenleyeceği ve sebeplerini kapsayan tutanakla tespitinden sonra Yönetim Kurulu kararı ile terkinleri yapılır.

 

Yukarıdaki fıkra gereğince terkini yapılacak olan demirbaşlardan satışı mümkün bulunanların satışı ile demirbaşların terkin dışındaki satışları hakkında Yönetim Kurulu kararında belirlenecek usul ve esaslara göre işlem yapılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 36- Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere işçi sendikalarından çağrı ve teklif veya tespit yazısı alan sendika, üye işverenine bunun bir örneğini 24 saat zarfında göndermek mecburiyetindedir. Üye işvereni tespit yazısına karşı görüşünü iki gün, çağrı ve teklife karşı görüşünü ise yazılı olarak on

gün zarfında Sendikaya göndermek zorundadır. Üye işveren de tespit yazısı, çağrı ve teklif kendisine tebliğ edildiği takdirde, bunları en geç 24 saat zarfında Sendikaya iletir.

 

Sendika; gerek toplu görüşme esnasında ve gerekse toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında üye işvereni veya temsilcisi  ile birlikte hareket eder ve sözleşmeyi taraf olarak imzalar.

 

Toplu iş sözleşmesi çağrısında bulunma isteğinin üye işverenden gelmesi halinde dahi yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

 

Üyeleri adına Memur sendikaları ile toplu görüşmelere katılır , anlaşmalar imzalar , mevzuatın müsaade ettiği çerçevede ücret sözleşmeleri imzalar ve tavsiyelerde bulunur

 

MADDE 37- SENDİKAYA GÖNDERİLECEK BİLGİLER:

 

Üye işveren, bağlı olduğu işkolunun ortak ihtiyaç ve menfaatlerinin gerektirdiği çalışma şartları ve ücretler ile ilgili her türlü bilgi ve rakamları ve yönetmelik ve sair lüzumlu evrak ve belgeleri ve tekmil mevzuatı talep üzerine Sendikaya zamanında ve doğru olarak vermek mecburiyetindedir.

 

Bu maksatla, Sendikaya gönderilecek bilgi ve rakamlar Sendikada toplanır.

 

Üyenin işyerine ait özel bilgi ve rakamlar, Sendika veya üst teşekkül organlarında faal görev ve mevkileri işgal edenler hariç, hiçbir işverene veya vekiline gösterilmez ve açıklanmaz.

 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine aykırı hareket edenlerle bunları teşvik eden Sendika personeline uygulanacak disiplin hükümleri yönetmelikle belirlenir.

Zarar gören üyenin dava hakkı mahfuzdur.

                                   ONUNCU BÖLÜM

 

YÖNETİCİLERİN MAL BİLDİRİMİ

 

MADDE 38-

Yönetim ve Denetleme Kurulları Başkan ve üyelerinin mal bildirimi hakkında Sendikalar Kanununun 42. Maddesi hükmü uygulanır.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

 

FESİH VE İNFİSAH HALİNDE MALLARIN DEVRİ

 

MADDE 39- Sendikanın feshi veya infisahı halinde Sendikalar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

 

KURUCU VE YÖNETİCİ OLMANIN ŞARTLARI, SENDİKANIN KURUCULARI VE İLK GENEL KURULA KADAR KURULUŞU SEVK VE İDARE EDECEK GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

 

MADDE 40 –

 

1) SENDİKANIN KURUCUSU VE YÖNETİCİSİ OLABİLMENİN ŞARTLARI:

Sendika kurucusu ve yöneticisi olabilmek için; 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 5. maddesinde aranan nitelikleri taşımak şarttır.

 

2) SENDİKANIN KURUCULARI

S.N ADI SOYADI MESLEĞİ DOĞUM YERİ DOĞUM YILI ADRESİ
1 Ahmet BUKAN Çankırı Belediye Başkanı Çankırı 1952 Çankırı Belediye Başkanlığı  Çankırı
2 Mehmet ORUÇÖZ Tosya Belediye Başkanı Tosya 1954 Tosya Belediye Başkanlığı  Kastamonu
3 Yusuf FİDANTEK Kazan Belediye Başkanı Kazan 1958 Kazan Belediye Başkanlığı  Ankara
4 Safa GÜR Nallıhan belediye Başkanı Deniz Kuyusu 1960 Nallıhan Belediye Başkanlığı  Ankara
5 Mahir ÖNER Altınova Belediye Başkanı Gicik 1955 Altınova Belediye Başkanlığı  Ankara
6 Mithat KESKİN Evren Belediye Başkanı Çıkınağıl 1950 Evren Belediye Başkanlığı  Ankara
7 Zeki YAĞDIRAN Elmadağ Belediye Başkanı Ankara 1958 Elmadağ Belediye Başkanlığı  Ankara

 

2)     İLK GENEL KURULA KADAR KURULUŞU SEVK VE İDARE EDECEK GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

 

S.N ADI SOYADI MESLEĞİ DOĞUM YERİ DOĞUM YILI ADRESİ
1 Ahmet BUKAN Başkan Çankırı 1952 Çankırı Belediye Başkanlığı  Çankırı
2 Mehmet ORUÇÖZ Yönetim Kurulu Üyesi Tosya 1954 Tosya Belediye Başkanlığı  Kastamonu
3 Yusuf FİDANTEK Mali Sekreter Kazan 1958 Kazan Belediye Başkanlığı  Ankara
4 Safa GÜR Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Kuyusu 1960 Nallıhan Belediye Başkanlığı  Ankara
5 Mahir ÖNER Yönetim Kurulu Üyesi Gicik 1955 Altınova Belediye Başkanlığı  Ankara
6 Mithat KESKİN Yönetim Kurulu Üyesi Çıkınağıl 1950 Evren Belediye Başkanlığı  Ankara
7 Zeki YAĞDIRAN 2. Başkan Ankara 1958 Elmadağ Belediye Başkanlığı  Ankara

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SON HÜKÜMLER

 

            MADDE 41- YÜRÜRLÜK:

 

Bu Tüzük hükümleri ..25/05/1999…tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tüzük de yapılan değişiklikler 15.12.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu Tüzük de yapılan değişiklikler 05.06.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu Tüzük de yapılan değişiklikler 21.06.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu Tüzük de yapılan değişiklikler 15.05.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu Tüzük de yapılan değişiklikler 15.10.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

Hüseyin SÖZLÜ                                   Hamit TUNA                                               B. Ali ÖNGEL

Genel Başkan                                       Genel Başkan Yardımcısı                      Genel Başkan Yardımcısı

 

 

 

Enver DEMİREL                                   Mehmet TOSUN                                             Kerim ŞAHİN

Genel Muhasip                                     Genel Teşkilatlandırma Sekreteri            Genel Eğitim Sekreteri

 

 

 

Turhan TOPÇUOĞLU                            Bekir ALTAN                                        Behçet SAATÇİ

Üye                                                               Üye                                                           Üye

MAHALLİ İDARELER İŞVERENLERİ SENDİKASI (MİS) 7.OLAĞAN GENEL KURULU
GÜNDEM 1. Açılış 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 3. Başkanlık Divanı'nın seçimi 4. Sendika üyeleri/misafirlerin konuşmaları 5. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Mali rapor, Yeminli Mali Müşavir raporu ve Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi 6. Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibra edilmesi 7. Yeni Dönem Bütçesinin kabulü 8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların tespiti ve yönetim kuruluna yetki verilmesi 9. Sendika hizmetleri için daimi veya geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanının tespiti ve yönetim kuruluna yetki verilmesi 10. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereği Ana Tüzükte Yapılması Zorunlu Değişiklikler ve İlave Değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması 11. Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulu asıl ve yedek üyeliklerine gösterilecek aday listelerinin tespiti ve seçim kurulu başkanına verilmesi 12. İlgili Makamlar ve Mahkemelerce Kanuna Aykırı Görülerek Düzeltilmesi İstenen Konular Hakkında Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi 13. Dilek ve Temenniler 14. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Organlarının Seçimi 15. Kapanış TARİH: 1’inci Toplantı 19 Ekim Perşembe (Saat: 09.00 – 17.00) Çoğunluk Sağlanamazsa 2’inci Toplantı 26 Ekim Perşembe (Saat: 09.00 – 17.00) YER:Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:137/6-7-8 Balgat/ANKARA